Heel Heerlen Beweegt respecteert de privacy van cliënten en deelnemers!

Privacyverklaring Alcander activiteiten/ bewonersinitiatieven

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Alcander die ook van toepassing is op de Stichting Welzijnsgroep Parkstad Limburg die ondersteunende diensten levert ten behoeve van Alcander. Zorgvuldige verwerking en beveiliging van uw gegevens vinden wij vanzelfsprekend. Evenals het volgen van de geldende wettelijke richtlijnen zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Onze hulpverlening kan zowel geboden worden door professionele medewerkers als door vrijwilligers. Hierover wordt u bij aanvang van de hulpverlening geïnformeerd. In beide gevallen zijn de betrokken medewerkers gebonden aan geheimhoudingsplicht en alle andere privacyrichtlijnen. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken duidelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

Verantwoordelijke

Alcander is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Alcander beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Alcander is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Doel

Wij verwerken uw gegevens met de volgende doelen:

 • Een goede uitvoering van de activiteit waarvoor uw kind is opgegeven
 • Het kunnen aantonen dat u toestemming heeft verleend voor deelname van uw kind aan de opgegeven activiteit
 • Het kunnen benaderen van de ouder bij een eventuele calamiteit;
 • De bekendmaking aan het publiek van informatie over activiteiten die wij uitvoeren of uitgevoerd hebben.

Gegevens  :

Wij verwerken de volgende gegevens van u in onze administratie:

 1. naam ouder,                                        (ouder moet minderjarig kind inschrijven)
 2. voornaam en naam kind,                 ( i.v.m. deelname activiteit)
 3. geslacht van het kind,                       ( i.v.m. geanonimiseerde rapportage aan gemeente)
 4. school en groep van het kind           (i.v.m. geanonimiseerde rapportage aan gemeente)
 5. telefoonnummer ouder                     (i.v.m. bereikbaarheid bij eventuele calamiteit)
 6. email-adres ouder                              ( i.v.m. communicatie m.b.t. activiteit)
 7. de activiteit van inschrijving           ( i.v.m. deelname activiteit)
 8. gebruik foto’s toegestaan j/n           (privacy bescherming)
 9. is het kind lid van een vereniging,  ( i.v.m. geanonimiseerde rapportage aan gemeente)
 10. omschreven bijzonderheden die van belang zijn voor de deelname aan de activiteit (i.v.m. deelname aan activiteit)
 11. uw verklaring dat de gegevens naar waarheid verstrekt zijn (ouder moet minderjarig kind inschrijven)

Bovenstaand gegevens (met uitzondering van nummer 9) delen wij met de vereniging die de activiteit uitvoert waarvoor uw kind staat ingeschreven. Deze gegevens heeft de vereniging enerzijds nodig om de activiteit te kunnen uitvoeren (weten wie aanwezig is) en anderzijds om u te kunnen bereiken indien er zich een calamiteit zou voordoen.

Grondslag

Wij moeten het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG.  De grondslag voor deze verwerking van uw gegevens is het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Dat houdt in dat wij deze activiteiten/ondersteuning alleen aan u kunnen aanbieden als we weten wie er aan deelneemt en persoonlijke omstandigheden waarmee bij de activiteit rekening gehouden moet worden. Het maken en verspreiden van foto’s is gebaseerd op de vrije nieuwsgaring van onze organisatie. Dat houdt in dat wij informatie over onze activiteiten publiceren op diverse kanalen en hierbij naast tekst gebruik maken van beeldmateriaal.

Beveiliging

Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Uiteraard volgen we daarbij de wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden na de beëindiging van de deelname aan de activiteit/bewonersinitiatief maximaal 1,5 jaar bewaard.

Rechten

Wanneer Alcander persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u de volgende rechten:

 • U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens Alcander van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijke aanvraag doen om uw gegevens in te zien.
 • Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).
 • U kunt, in een aantal gevallen, vragen om uw gegevens te verwijderen of te wissen (artikel 17 AVG).
 • Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die Alcander van u verwerkt doorgeven aan een andere organisatie? Dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG).
 • Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Dan kunt u uw vraag:

 • mailen naar avg-functionaris@welzijnsgroep.nl;
 • per post sturen naar Alcander t.a.v. de gegevensfunctionaris, antwoordnummer 42, 6400 VB Heerlen (postzegel niet nodig).
 • telefonisch stellen op nummer: 045 560 25 75 Wij reageren zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één maand op uw verzoek.

Voordat wij gegevens verstrekken vragen wij u zich te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Over deze Privacy Verklaring Alcander kan deze Privacy Verklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 1 oktober 2018. De meest recente versie vindt u altijd op www.Alcander.nl.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u vindt dat deze wet en deze privacyverklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

 Dit kan op de volgende manier:

 • Via het klachtenformulier op de website van de AP (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl);
 • Door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag.

De AP vraagt om altijd in uw brief te vermelden:

 • Over welke persoonsgegevens het gaat
 • Over welke organisatie het gaat
 • Of u al contact heeft gehad met die organisatie
 • Hoe de organisatie reageerde op uw klacht
 • Of (het negatieve gevolg van) de verwerking nog plaatsvindt
 • Wat u met de klacht wilt bereiken
 • Uw naam, adres en telefoonnummer

Mensen die moeite hebben met lezen of schrijven kunnen de AP bellen op  088 1805 250.

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

Wat gebeurt in mijn gebied?