beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Week van Respect (9 t/m 15 november)

Iedere tweede week in november vindt jaarlijks de Week van Respect plaats. Een initiatief dat wordt gedragen door docenten, leerkrachten, leerlingen, schoolleiders, vrijwilligers en gemeenten. Ook vele politici, sporters, PABO-studenten en artiesten ondersteunen de Week actief door gastlessen te geven op scholen. Het doel van de Week van Respect is een bijdrage leveren aan sociale veiligheid, in de klas, op school en in de buurt. Daarbij staat het persoonlijke verhaal centraal. Door ervaringen te delen leer je de ander kennen en komt verbinding tot stand, een voorwaarde voor wederzijds begrip en respect.

Onze stagiaire Britt ging aan de slag met dit onderwerp en heeft het volgende stukje voor jullie geschreven;

Respect binnen sport:

Binnen sport en bewegen is respect, net als in de maatschappij, een belangrijk goed. Iedereen is gelijk, en moet in zijn of haar waarde gelaten worden. Verder dient iedereen zich te houden aan de geschreven en ongeschreven regels van de sport. Respect heb je niet alleen op het veld, voor je teamgenoten, tegenstander en scheidsrechter, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld; je gedrag op het sportpark, hoe je omgaat met jouw materialen, materialen van een ander of hoe je het kleedlokaal achter laat na het sporten. Plezierbeleving wordt immers groter wanneer iedereen op een respectvolle manier met elkaar en met de sport omgaat.

Sport als middel voor meer respect in de samenleving:

Sport en bewegen kan ook een grote bijdrage leveren aan meer respect in de samenleving. Vanaf kinds af aan leer je dat iedereen gelijk is binnen je team of sport. En leer je samen te werken of met elkaar te trainen om vooruit te komen. Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en speelt een belangrijke rol. Er wordt niet gekeken naar geslacht, kleur, afkomst, geloof etc. maar er wordt gekeken naar wat je kan en ook steeds meer naar wat je wilt. Wanneer we de visie van respect binnen sport en bewegen zullen toepassen in de samenleving zullen veel meer mensen zich een voelen

Initiatieven omtrent respect en sportiviteit:

Hieronder vindt je voorbeelden van initiatieven die bijdragen of bijgedragen hebben aan meer respect in de sport:

Stukje onderzoek:

De Maatschappelijke waarde van sport

Uit meerdere internationale studies blijkt dat door te sporten het zelfvertrouwen van jongeren toeneemt. Individuele sporten leiden tot meer zelfvertrouwen in individuele taken en teamsporten in meer gevoel van controle over relaties. De aanname is dat, wanneer mensen meer zelfvertrouwen hebben dit leidt tot minder probleemgedrag en dus meer respect voor de omgeving.

Daarnaast zijn er meerdere studies die wijzen op een direct verband tussen sportdeelname en preventie van probleemgedrag. In alle gevallen wordt nadrukkelijk vermeld dat sport niet zomaar een preventieve werking heeft, maar dat de omstandigheden daarbij zeer belangrijk zijn. Met deze omstandigheden wordt onder andere bedoeld; het pedagogische klimaat, de kwaliteit van de sportleiders, de aard van de activiteiten en het type sport.

(L)earn Respect

Is een Heerlens initiatief onder leiding van Patrick Pranger met als doel om middels sport- & cultuuractiviteiten voor de jeugd, respect in de maatschappij te bevorderen en verschillen tussen mensen te overbruggen & te accepteren. Het succesvolle initiatief en de campagne hebben meerdere prijzen gewonnen bij de stichting Doen, Oranjefonds en Stand Up, Speak Up.

Sportplezier

Sportplezier is een initiatief van sportbonden in samenwerking met NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nederland moet op naar een veiliger sportklimaat. Hoe? Door bestuurders, trainers, coaches, scheidsrechters, juryleden of ouders te leren hoe je sportplezier stimuleert. Dit kan door middel van trainingen en cursussen, door bijeenkomsten en begeleiding op verschillende gebieden.

RESPECT & #equalgame (UEFA-campagne)

RESPECT en #equalgame zijn programma’s voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Equal(ity) betekend gelijk(heid). Beide zijn gelanceerd door de Europese voetbalbond (UEFA). Het belangrijkste doel is om te werken aan eenheid en respect over geslacht, ras, religie en bekwaamheid.

Sportiviteit & Respect

Sportiviteit & Respect staan al jaren op de agenda van de KNHB. Inmiddels loopt de campagne al meer dan tien jaar. En met succes! Het thema maakt binnen vrijwel alle hockeyverenigingen onderdeel uit van het beleid en met enthousiaste ambassadeurs Billy Bakker en Eva de Goede aan het roer is de verkiezing van het sportiefste C- en D-team niet meer weg te denken.

Shake hands

Shake Hands heeft als doel extra aandacht te geven aan het bovenstaande “Sportiviteit & Respect” en daarmee de hockeycultuur waar zij op zijn te bewaren. Shake hands bestaat uit 4 stappen. Bij de toss schudden de aanvoerders, coaches en de arbitrage elkaar de hand om elkaar een sportieve wedstrijd te wensen. Bij aanvang van iedere wedstrijd vormen beide teams en de scheidsrechters een line up en geven elkaar een hand. Na iedere wedstrijd geven alle spelers en beide scheidsrechters elkaar een hand om te bedanken en/ of te feliciteren. En na iedere wedstrijd wordt er gezamenlijk een drankje gedronken.

In coronatijd wordt het natuurlijk afgeraden om elkaars handen te schudden en wordt er gekeken naar alternatieven zoals bijvoorbeeld de stick-shake. Dus niet elkaars handen maar hockeystick schudden.


Challenge day

In 2016 is de KNVB begonnen met Challenge Day, in samenwerking met stichting Challenge Day. Bij twintig amateurclubs werd Challenge Day georganiseerd. Het project is vergelijkbaar met ‘Over de Streep’, maar dan toegepast op sport. Deze dag laat zien dat iedereen gelijkwaardig is, ondanks de verschillen die er binnen een team zijn. Je leert elkaar beter kennen, wat leidt tot meer acceptatie en respect voor elkaar.