Tot € 850,- stimuleringsbudget voor inclusief sporten beschikbaar:

Bron: https://voorclubs.sport.nl/ledenwerving-behoud/ledenwerving

Ledenwerving

In een groot aantal sporten staat het ledental bij de clubs onder druk. Nieuwe leden werven is daarom belangrijk en lang niet altijd een makkelijke opgave. Want welke leden wil je werven en hoe zorg je ervoor dat de inspanningen ook echt succesvol zijn?

En uiteraard is ledenwerving belangrijk, maar je mag het belang van ledenbehoud niet uit het oog verliezen. Want als je je leden niet weet te behouden, dan is het positieve resultaat van de ledenwerving snel verdwenen.

Stimuleringsbudget

Wil je nieuwe sporters aan je club binden, dan kun je gebruik maken van een stimuleringsbudget van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden. Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. Clubs kunnen maximaal €850,- aanvragen.

De aanvraag moet gericht zijn op:

  • het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
  • het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
  • het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod

Meer algemene informatie kunt u vinden op: https://voorclubs.sport.nl/ledenwerving-behoud/ledenwerving

Een van de voorwaarde is dat de regioconsulent aangepast sporten betrokken is bij de aanvraag; NOC*NSF vraagt dit bij de regioconsulent na, waarna de aanvraag in behandeling wordt genomen. Om deze subsidie aan te vragen dient een formulier ingevuld te worden; de aanvraag is relatief kort en eenvoudig in te vullen. Daarnaast hoeft er achteraf geen verantwoording ingediend te worden, dus in mijn ogen zeker de moeite waard om te proberen.

Overgang van Grenzeloos actief naar het Sportakkoord

Een belangrijke trendbreuk met het verleden is dat het ministerie van VWS met het kiezen voor het sluiten van een Sportakkoord kiest voor een inclusieve aanpak. Er is dus geen financiering zoals die er voor het programma Grenzeloos actief was. Wel zijn er elementen uit het programma Grenzeloos actief terug te vinden in het deelakkoord Inclusief Sporten en Bewegen. Met het deelakkoord Inclusief Sporten en Bewegen wordt namelijk erkent dat er op het gebied van bewustwording, samenwerking en sportbevordering nog een wereld te winnen is voor mensen die niet vanzelfsprekend sporten. Ook bieden de lokale sportakkoorden volop kansen voor meer inclusief sporten en bewegen.

Goed om scherp te hebben bij het lezen van dit stuk is dat “inclusief” staat voor een bredere groep mensen dan alleen met een beperking. Naast mensen met een beperking verstaan we onder andere ook mensen met een lage sociaaleconomische status, ouderen, LHBTI+’ers, kwetsbare mensen, maar ook andere mensen die om een bepaalde reden niet vanzelfsprekend sporten en bewegen.

Wilt u meer leesvoer over ontwikkelingen op het gebied van inclusief sport en bewegen klik dan hier

beeldmerk Heel Heerlen Beweegt